Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden werkgroep Fairs in Appelscha
vallend onder Stichting Promotie Appelscha (SPA05)

Geldend vanaf 01-01-2024

Artikel 1         Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Deelnemer is persoon of rechtspersoon die zich via de website www.appelscha-promotie.nl heeft ingeschreven voor deelname aan Fairs in Appelscha.

De organisatie is werkgroep Fairs in Appelscha, vallend onder Stichting Promotie Appelscha 2005 ( SPA05) deze is ingeschreven bij KvK onder nummer 01108497

Artikel 2         Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen de deelnemer en de organisatie.
 2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 3. In geval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 4. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden door de organisatie, te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de deelnemer, geven de deelnemer nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking als vaststaand op te eisen.

 

Artikel 3         Aanmelding en deelname

 1. Inschrijving voor deelname aan de fairs van Fairs in Appelscha kan uitsluitend via de website, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Inschrijving geeft niet automatisch recht op deelname.
 3. De organisatie selecteert de deelnemers voor de fairs van Fairs in Appelscha op de aangeboden producten en/ of diensten (dit geldt zowel voor standhouders als voor artiesten/straatmuzikanten/entertainment).
 4. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelname zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 5. Na inschrijving voor een aankomende fair ontvangt u binnen 7 dagen bericht omtrent de selectie en deelname.
 6. Bij de selectie van de deelnemers wordt rekening gehouden met de relevantie en het aanbod. De organisatie garandeert geen exclusiviteit maar tracht wel een zo breed mogelijk aanbod te selecteren. Bij deze selectie wordt naast het assortiment ook rekening gehouden met de volgorde van inschrijving.
 7. Na bevestiging van uw deelname aan een fair ontvangt u een nota. Deze dient uiterlijk één maand voor de fair voldaan te zijn. De deelname is pas definitief wanneer deze betaling tijdig per bank is voldaan.

Artikel 4         Kosten voor deelname

Op onze website zijn altijd de actuele tarieven beschikbaar. Ook zaal hier actuele informatie benoemd worden.
Daarnaast ontvangt u per e-mail nogmaals de actuele informatie en tarieven.

 Artikel 5         Verplichtingen deelnemer

 1. Deelnemer biedt de producten/diensten aan waarmee hij/zij zich heeft ingeschreven.
 2. De door de werkgroep aangeboden kraam dient uitsluitend gebruikt te worden door de aangemelde deelnemer.
 3. Deelnemer dient voor de aanvangstijd van de fair aanwezig te zijn. Indien deelnemer een half uur na aanvangstijd van de fair niet is verschenen vervalt de standplaats aan de werkgroep. Het deelname bedrag wordt niet terugbetaald. De werkgroep behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de afwezigheid van de deelnemer op de deelnemer te verhalen.
 4. De kramen kunnen worden ingericht vanaf 09.00 uur en worden niet eerder afgebroken dan 17:00 uur. De Winterfair is hierop een uitzondering, tijdens deze fair mag er ingericht worden vanaf 11.30 uur en afgebroken vanaf 21.00 uur. Eerder afbreken is niet toegestaan en de werkgroep behoudt zich het recht voor hieraan consequenties te verbinden.
 5. Na het laden en lossen dient een eventuele auto te worden geparkeerd op de aangewezen parkeergelegenheid. Deze mag niet blijven staan op de Boerestreek.
 6. In het geval dat er etenswaar wordt aangeboden dienen de voorschriften die de Keuringsdienst van Waren hanteert in acht te worden genomen. Etenswaren worden aangeboden met inachtneming van de geldende hygiënecode en de HACCP richtlijnen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de etenswaar en eventuele schade als gevolg van het niet hanteren van bovenstaande eisen.
 7. Deelnemer neemt op eigen risico deel aan de fairs van Fairs in Appelscha; de werkgroep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of omzetderving door wat voor omstandigheid dan ook.
 8. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de koopwaar.
 9. Deelnemer dient te allen tijde rekening te houden met organisatie, collega’s en bezoekers.

Artikel 6         Risico’s voor deelnemer

 1. De aansprakelijkheid van de werkgroep tegenover de deelnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is uitgesloten, tenzij zulks wettelijk of gerechtelijk niet is of niet blijkt te zijn toegestaan.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. De redelijke kosten die de deelnemer zou moeten maken om een prestatie van de organisatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de overeenkomst door de werkgroep wordt ontbonden;
 4. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 5. Redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 6. De werkgroep is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 7. Onverminderd het bovenstaande is de werkgroep nimmer aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen door de deelnemer.

Artikel 7         Verplichtingen organisatie 

 1. De werkgroep, Fairs in Appelscha, biedt u op de dag van de fair van ‘s morgens 09:00u tot 18:00u (Winterfair 11.30 – 22.30 uur) de ruimte die u op de nota is bevestigd.
 2. De werkgroep, Fairs in Appelscha, beschikt over de noodzakelijke gemeentelijke vergunningen om het evenement te organiseren. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de overkoepelende Stichting Promotie Appelscha 2005 (SPA05)

 

Artikel 8         Overmacht 

 1. De werkgroep behoudt zich het recht voor te allen tijde wegens bijzondere omstandigheden, welke door overmacht zijn ontstaan, de op het inschrijfformulier genoemde data en tijden van het evenement te wijzigen ofwel het evenement geen doorgang te doen vinden, zonder dat in die gevallen deelnemers aanspraken kunnen doen gelden tegen de werkgroep op vergoeding van enigerlei schade.
 2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval verstaan (een situatie voortvloeiende uit):
  1. staking, arbeidsconflict, tekort aan werkkracht, brandstof, elektriciteit, grondstoffen of voorraden;
  2. storingen of ongevallen in het verkeer;
  3. overheidsmaatregelen of embargo die de organisatie verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  4. relletjes, oproer, oorlog, sociale onrust;
  5. extreme weersomstandigheden;
  6. brand, overstroming, natuurramp;
  7. in-, uit- en/of doorvoerverboden.

Artikel 9         Annulering

 1. Annulering kan enkel per email (fairs@appelscha-promotie.nl ) Annulering via social media of andere kanalen worden niet geaccepteerd.
  1. Annuleert u uiterlijk vier (4) weken voor de aanvang van de fair dan wordt het volledige bedrag teruggestort (als er al een betaling heeft plaatsgevonden).
  2. Annuleert u uiterlijk twee (2) weken voor de aanvang van de fair dan wordt er 50% teruggestort (als er al een betaling heeft plaatsgevonden).
  3. Annuleert u later dan twee (2) weken voor aanvang van de fair, ontvangt u géén geld terug.
  4. De werkgroep is niet verplicht tot retournering bij onvrede van de deelnemer.

Artikel 10       Acceptatie algemene voorwaarden

 1. Met de inschrijving voor de fairs van Fairs in Appelscha accepteert u bovengenoemde voorwaarden.